13 maj - darmowa wysyłka

Regulamin sklepu

§1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem internetowego sklepu z artykułami do czyszczenia i renowacji skóry jest firma Lederzentrum Jarosław Bejm z siedzibą w Mroczkowicach 53, 59-630 Mirsk, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. numerze NIP: 911-173-53-18, Regon: 021099025, zwana w dalszej części regulaminu Lederzentrum. Natomiast pod pojęciem klienta rozumie się osobę prawną, fizyczną, lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jednak posiadającą zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, oraz nabywania praw.
 2. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiażące dla Sprzedającego i Kupującego.
 3. Produkty znajdujące się w naszej ofercie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Językiem obowiązującym dla tego regulaminu, informacji podanych w sklepie, procesu składania zamówienia, oraz zawierania umowy kupna-sprzedaży jest język polski
 5. Lederzentrum jest stroną umowy kupna-sprzedaży zawieranej z Klientem i widnieje na fakturze VAT jako sprzedawca zamówionych przez Klienta produktów.
 6. Zamówienia na towary oferowane w sklepie Lederzentrum przyjmowane są za pomocą formularza zamówienia.
 7. Wszystkie ceny towarów i usług znajdujące się w sklepie Lederzentrum wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny im podatek VAT. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy danym produkcie w momencie złożenia zamówienia.
 8. Na produkty zakupione w Lederzentrum wystawiamy faktury VAT.
 9. Informacje na temat możliwości zwrotu towaru znajdziesz pod tym adresem
 10. Koszt transportu zamówionego towaru uzależniony jest od wybranej formy dostawy i płatności. Wszystkie informacje na temat kosztów i zasad dostawy znajdują się na tej stronie.

§2 Składanie i potwierdzenie zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie drogą internetową na stronie https://lederzentrum.pl, przy pierwszych zakupach konieczna poprzez rejestracja poprzez podanie w odpowiednim formularzu swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego (z numerem kierunkowym w przypadku telefonów stacjonarnych) oraz adresu e-mail. Dane te konieczne są w celu zapewnienia przez Lederzentrum szybkiej, sprawnej i bezproblemowej realizacji zamówień Klienta, oraz kontaktu z nim w razie potrzeb okreslonych przez ten Regulamin. Wszystkie pozostałe pola na formularzu rejestracji są opcjonalne i mogą zostać uzupełnione/zmienione/skasowane w dowolnej chwili.
 2. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia klienta jest prawidłowe złożenie zamówienia i wysłanie go do Firmy Lederzentrum przy wykorzystaniu mechanizmów zamieszczonych na stronie znajdującej się pod adresem http://lederzentrum.pl Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
 3. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest przez Lederzentrum e-mailem, a Klient informowany jest o każdej zmianie stanu realizacji zamówienia.
 4. Zamówienie, które nie zostało automatycznie potwierdzone poprzez e-mail przez Lederzentrum – nie zostało również, najprawdopodobniej z przyczyn technicznych, przyjęte przez sklep. Prosimy wówczas o kontakt z obsługą sklepu ustalenia przyczyny.
 5. Poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”, w ostatnim kroku składania zamówienia, zawierają Państwo umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Po złożeniu zamówienia, treść zawartej umowy kupna-sprzedaży jest przesyłana, utrwalana i zabezpieczana poprzez przesłanie jej klientowi na adres email podany przy rejestracji i pracownikowi Sklepu, oraz zapisana w bazie danych Lederzentrum hostowanej przez firmę Kylos Sp. z o.o. Baza danych archiwizowana jest raz na dobę przez firmę Kylos Sp. z o.o.
 7. Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Szczegóły odstąpienia od umowy znajdują się na tej stronie.

§3 Terminy realizacji zamówienia

 1. Zamówienia złożone do godziny 12:00 od poniedziałku do piątku są wysyłane następnego dnia roboczego (za pobraniem lub z zaksięgowana wpłatą). Zamówienia z farbą tonującą są realizowane w ciągu 2-4 dni roboczych.

§4 Testy próbek i wzorników do dobrania kolorów farby

 1. Klient nie ponosi kosztów związanych z przeprowadzeniem w serwisie testów preparatów oferowanych w sklepie Lederzentrum.
 2. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub w wyniku negatywnych rezultatów środków na przesłanym przez klienta wzorniku odsyłamy próbkę lub wzornik. Wówczas Klient pokrywa koszty przesyłki zgodnie z cennikiem sklepu.

§5 Zamówienia indywidualne – farby dobierane do wzorników przesłanych przez klienta (np. elementy tapicerki samochodowej i meblowej, próbki skóry itp.)

 1. Farby przygotowywane do wzornika traktowane są, jako zamówienia indywidualne – na życzenie Klienta. Oznacza to, że Sklep nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu takiej farby, a Klient nie może odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 2. Klient po otrzymaniu farby powinien przeprowadzić próbę koloru na wyczyszczonej powierzchni.
 3. W przypadku niezgodności koloru klient może odesłać farbę i wzornik na adres LEDERZENTRUM Mroczkowice 53, 59-630 Mirsk w celu poprawienia zgodności koloru farby ze wzornikiem.
 4. Jeżeli niezgodność koloru wystąpiła z winy serwisu LEDERZENTRUM to koszty związane z ponownym przygotowaniem i dostawą poprawionej farby ponosi sklep. W przypadku, gdy klient odsyła farbę do poprawy to sklep zobowiązuje się do zwrotów kosztów związanych z odesłaniem farby do poprawy w wysokości najtańszej wysyłki w sklepie (16,00 zł).
 5. Jeżeli niezgodność koloru wystąpiła z winy klienta to koszty związane z przygotowaniem farby i ponownej dostawy ponosi klient.
 6. w przypadku odesłania farby w pojemności mniejszej niż standardowa / 150ml lub 1 litr / zostanie przeprowadzona korekta rzeczywistej pojemności.

§6 Zamówienia – farby katalogowe

 1. Klient po otrzymaniu farby powinien przeprowadzić próbę koloru na wyczyszczonej powierzchni.
 2. W przypadku niezgodności koloru klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty zakupu lub po uzgodnieniach telefonicznych ze sklepem odesłać farbę i wzornik na adres LEDERZENTRUM Mroczkowice 53, 59-630 Mirsk w celu poprawienia zgodności koloru farby ze wzornikiem.
 3. W przypadku korekty koloru farby katalogowej do wzornika koszty związane z wysyłką farby i wzornika ponosi klient. Poprawioną farbę i wzornik odsyłamy bez kosztów dostawy.
 4. W przypadku odesłania farby w pojemności mniejszej niż zakupiona zostanie przeprowadzona korekta rzeczywistej pojemności.

§7 Reklamacje produktów

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  • pisemnie na adres: Mroczkowice 53, 59-630 Mirsk;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lederzentrum.pl;
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Standardowa oferta sklepu dostępna jest tylko na terenie Polski. Koszty wysyłki podane podczas składania zamówienia dotyczą paczek nadawanych wyłącznie do lokalizacji na terenie Polski.
 2. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane Klienta zostaną wprowadzone do bazy wyłącznie do celu realizacji zamówienia Lederzentrum i nie będą nigdy udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem firm dostarczających zamówione przesyłki. Zgodnie z ustawą klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych, może też zażądać zaprzestania ich przetwarzania. Więcej informacji na temat polityki prywatności Lederzentrum znajdziesz pod tym adresem
 3. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
 4. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 5. Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu w zakresie prezentacji i realizacji zamówień prosimy kierować na adres sklepu.

Regulaminy promocji

 1. Dzień darmowej dostawy (promocja cykliczna)