13 maj - darmowa wysyłka

Regulamin promocji
Dzień darmowej dostawy

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin promocji „Dzień Darmowej Dostawy” określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, o której mowa w Regulaminie sklepu Lederzentrum.pl, zwanego dalej Regulaminen sprzedaży, w okresie objętym promocją Dzień Darmowej Dostawy.
 2. Organizatorem promocji Dzień Darmowej Dostawy, zwanej dalej „Promocją”, jest Lederzentrum Jarosław Bejm Mroczkowice 53 59-630 Mirsk, REGON 021099025, numer NIP 911-173-53-18, zwanym dalej „Organizatorem”.
 3. O ile z treści niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej, słowa użyte w jego treści pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jakie zostało im nadane w treści Regulaminów sprzedaży.
 4. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Klient w rozumieniu Regulaminów sprzedaży, tj. podmiot kupujący od Organizatora Produkt spośród Katalogu Produktów.
 5. Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik Organizatora, podmiot działający na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Promocji oraz członkowie rodzin tych osób.

§ 2. Warunki Promocji

 1. Promocja obowiązuje 13 dnia każdego miesiaca i obejmuje wszystkie Produkty dostępne w Katalogu Produktów.
 2. Klient, który w czasie trwania Promocji złoży zamówienie na Produkt lub Produkty w Serwisie Organizatora, działającym pod adresem http://sklep.lederzentrum.pl, otrzyma ten Produkt lub Produkty na koszt Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej z Organizatorem.
 3. Promocja dotyczy zamówień złożonych w Serwisie Organizatora z dowolną formą płatności i obejmuje wyłącznie pokrycie przez Organizatora kosztów dostawy Produktów do Klienta.
  Promocja nie obowiązuje w przypadku wyboru przez Klienta terminu dostawy przypadającego na sobotę.
 4. W okresie trwania Promocji Klient uprawniony jest do złożenia dowolnej liczby zamówień.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu lub Produktów do Organizatora.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

§ 3. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Klient może zgłaszać do Organizatora po wypełnieniu formularza zwrotu i przesłania go na adres pocztowy organizatora lub zeskanowany dokument na adres mailowy sklep@lederzentrum.pl
 2. W treści reklamacji należy wskazać imię, nazwisko, firmę (w przypadku przedsiębiorców), numer NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis przyczyny składania reklamacji.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: http://www.sklep.lederzentrum.pl
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminów sprzedaży.
 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), przy czym zmiany te nie będą wiążące dla Klientów którzy złożyli zamówienie spełniające warunki Promocji przed dokonaniem zmiany postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Regulamin promocji wiosna5

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Promocja obowiązuje na cały asortyment detaliczny od dnia 06.03.2018 do dnia 12.03.2018 w sklepie internetowym https://sklep.lederzentrum.pl po wpisaniu kodu rabatowego ‘wiosna5′ w trakcie finalizowania transakcji.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.